גיליון 6331 עמוד 1 מתאריך 01/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ה׳ בכסלו התשע״ב    6331    1 בדצמבר 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1022

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1056