גיליון 6333 עמוד 1 מתאריך 04/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בכסלו התשע״ב    6333    4 בדצמבר 2011

עמוד

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל . . 1102

הודעה על מינוי חשב מלווה..............................................................1110

הודעות מאת הציבור.....................................................................1111