גיליון 6334 עמוד 1 מתאריך 05/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בכסלו התשע״ב    6334    5 בדצמבר 2011

עמוד


עמוד

הודעה על חידוש מינוי חבר ועדת השגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית לפי חוק שירות

הביטחון הכללי................................................................. 1114

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק

השחרור על-תנאי ממאסר............................................. 1114

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 1114

מינוי חבר בית הדין למשמעת לפי תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) וחוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 1114

מינוי חבר בוועדות עררים לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 1115

מינוי חבר בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................ 1115

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 1115

מינוי חברה בוועדת אכיפה מינהלית לפי חוק ניירות

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק שמירת הניקיון........... 1115 הסמכה לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות

ביולוגיים............................................................................. 1115

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות ההוצאה

לפועל (אגרות שכר והוצאות)..................................... 1116

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 1116

הסמכת מנהל לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים. 1116

הכרזות על אזורים הנגועים במחלת הניוקסל................ 1116

הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (קרית ביאליק,

בני שמעון)........................................................................... 1117

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(בני שמעון)......................................................................... 1117

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (תמרה)................ 1117

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (עמק המעיינות)........ 1181

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין... 1118

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1119

הודעות מאת הציבור................................................................ 1122