גיליון 6334 עמוד 2 מתאריך 05/12/2011הודעה על חידוש מינוי חבר ועדת השגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002י, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ובהתאם לתקנה 12(א) בתקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי-התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי-התאמה ביטחונית) התשס׳׳ג-1 22003, שבתי ומיניתי את שבתאי זיו3, ת׳׳ז XXXX024, לחבר בוועדה להשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני.

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ג בתשרי התשע׳׳ד (27 בספטמבר 2013).

כ׳׳ו בחשוון התשע׳׳ב (23 בנובמבר 2011) (חמ 3-3238)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 179.

2    ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 462.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4164.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק השחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(1) לחוק שחרר על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לעניין יושבי ראש ועדת השחרורים, אני מאריך2 בזה את מינוים של הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות שחרורים החל ביום י׳׳ב בחשוון התשע׳׳ב (29 בנובמבר 2011):

השופט אחסאן כנעאן השופט אבישי זבולון השופט סאאב דבור השופטת נבילה דלה מוסא השופט ערפאת טאהא השופט חנא סבאג השופט סוהייל יוסף השופטת שאדן נאשף אבו-אחמד השופטת תמר ניסים שי השופטת רים נדאף. תוקף המינויים לשנתיים.

י”א בחשוון התשע׳׳ב (8 בנובמבר 2011) (חמ 3-101-ה2)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410. 2 י”פ התש׳׳ע, עמ' 1066.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969י, אני מסמיך את סאלי מזרחי, ת׳׳ז XXXXXX636, מנהלת ענף (עוזר ראשי למפקח) בלשכת רישום המקרקעין בירושלים, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

י׳׳ג בחשוון התשע׳׳ב (10 בנובמבר 2011) (חמ 3-295-ה 1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-11969, אני מסמיך את יפית מרום, ת׳׳ז XXXXXX848, רכזת (בוחנת עסקאות) בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה. י׳׳ג בחשוון התשע׳׳ב (10 בנובמבר 2011) (חמ 295-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ״ט, עמ' 259.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969י, אני מסמיך את אפרת צוריאל, ת׳׳ז XXXXXX419, רכזת (בוחנת עסקאות) בלשכת רישום המקרקעין בירושלים, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

י׳׳ג בחשוון התשע׳׳ב (10 בנובמבר 2011) (חמ 3-295-ה 1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

מינוי חברי בית הדין למשמעת

לפי תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ”ט-1988, ולפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ”ג-1963 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ״ט-1988י, וסעיף 3(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ׳׳ג-21963, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני ממנה את חברי בית הדין למשמעת לעניין חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-31985, מתוך הרשימות שלהלן:

ילקוט הפרסומים 6334, ט' בכסלו התשע״ב, 5.12.2011 1114

1

   ק׳׳ת התשמ׳׳ט, עמ' 186.

2

   ס״ח התשכ׳׳ג, עמ' 50.

3

   ס״ח התשמ״ה, עמ' 60.