גיליון 6335 עמוד 1 מתאריך 06/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בכסלו התשע״ב    6335    6 בדצמבר 2011

עמוד

עמוד

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים

1134

מינוי לפי חוק הנוטריונים.......................................................

בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

1135

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים..........................

1134

המסים (גבייה)...................................................................

1135

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................

הודעה על מינוי ועדת ערר לרישיון לפי חוק מוסדות

1136

הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית ערערה....

1134

חינוך תרבותיים ייחודיים.............................................

1136

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................

1134

אכרזה על מוזאונים מוכרים ..................................................

1136

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לחומרים

1138

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................

1134

מסוכנים לפי חוק הטיס..................................................

1139

הודעה מאת הכונס הרשמי....................................................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (בנימינה

1139

הודעות מאת הציבור................................................................

1134

גבעת עדה)..........................................................................