גיליון 6336 עמוד 1 מתאריך 07/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בכסלו התשע״ב    6336    7 בדצמבר 2011

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין..............1146

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.........................................................1147

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן................................................1151

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................................1153

הודעות מאת הציבור ........................................................................1154

תיקוני טעויות