גיליון 6336 עמוד 2 מתאריך 07/12/2011הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001

מודיעים בזה בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א-2001י, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס׳׳ו-1 22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג' לצדן:

בחינות מוקדמות

טור א'    טור ב'    טור ג'

י״ג בטבת התשע״ב (8 בינואר 2012)

בשעה 11.00

ט' בשבט התשע״ב (2 בפברואר 2012)

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

בשעה 11.00

י״ג בשבט התשע״ב (6 בפברואר 2012)

יסודות מדידה ומיפוי

בשעה 11.00

ט״ז בשבט התשע״ב (9 בפברואר 2012)

יסודות הכלכלה - חלק א': מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

בשעה 11.00

י״ט בשבט התשע״ב (12 בפברואר 2012)

יסודות הכלכלה - חלק ב': כלכלה עירונית

בשעה 11.00

כ״א בשבט התשע״ב (14 בפברואר 2012)

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

בשעה 11.00

כ״ו בשבט התשע״ב (19 בפברואר 2012)

סטטיסטיקה

בשעה 11.00

ל' בשבט התשע״ב (23 בפברואר 2012)

דינים

בשעה 11.00

ג' באדר התשע״ב (26 בפברואר 2012)

תכנון ובנייה - חלק א': יסודות התכנון העירוני

בשעה 11.00

ז' באדר התשע״ב (1 במרס 2012)

תכנון ובנייה - חלק ב': דיני התכנון העירוני

בשעה 11.00

י״ח באדר התשע״ב (12 במרס 2012)

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

בשעה 11.00

כ״א באדר התשע״ב (15 במרס 2012)

מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

בחינות סופיות

טור ג'

טור ב'

טור א'

ל' בשבט התשע״ב (23 בפברואר 2012)

בשעה 11.00

ב' בניסן התשע״ב (25 במרס 2012)

מבוא לתורת השמאות

בשעה 11.00

ט' בניסן התשע״ב (1 באפריל 2012)

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

בשעה 11.00

כ״ד בניסן התשע״ב (16 באפריל 2012)

יישומים בשומת מקרקעין

לתשומת הלב: מועד בחינות חורף 2012 יתקיים במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים.

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם למזכירות מועצת שמאי המקרקעין,

ת׳׳ד 34445, ירושלים 91343, או לרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל.

ילקוט הפרסומים 6336, י״א בכסלו התשע״ב, 7.12.2011 1146

1

י ק׳׳ת התשס׳׳א, עמ' 436.

2

ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 424.