גיליון 6336 עמוד 3 מתאריך 07/12/2011את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקורי של בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום אגרה בסך 282 שקלים חדשים לכל בחינה מוקדמת ו-334 שקלים חדשים לכל בחינה סופית3, לזכות ח-ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא חתום בחותמת בנק הדואר; לא יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש; ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים.

האגרות שיש לשלם בעבור הבחינות צפויות להתעדכן ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012); סכומי האגרות המעודכנות יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין בכתובת שבתחתית ההודעה.

ניתן לקבל טופס בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום באחת מהאפשרויות האלה:

(1)    בפנייה למזכירות מועצת שמאי המקרקעין לפי הכתובת שלעיל;

(2)    במשרדי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, בית המהנדס, רח' דיזינגוף 200, תל אביב, טל' 03-5225969;

(3)    במוסדות הלימוד המכינים לקראת בחינות מועצת שמאי המקרקעין.

ניתן להגיש בקשה להיבחן ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, שכתובתו ecom.gov.il/justice.

אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, מועדיהן ומקומן.

אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום משלוח הבקשה להיבחן או מיום תשלום האגרה בעבור הבקשה בשרת התשלומים, יש לפנות למזכירות המועצה. ה' בכסלו התשע׳׳ב (1 בדצמבר 2011) (חמ 3-320)

שרית דנה

יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

3 ק׳׳ת התשע׳׳א, עמ' 430.

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן

לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), השתמ׳׳ב-1982

בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-1982י, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-1 21953:

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר

מספר

ההיתר

תאריך מתן ההיתר

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

SCOOLAIR

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע”מ

64754

17.8.11

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות - זכוכית רבודה

אמאן זכוכית בטחון בע״מ

45906

17.8.11

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות - זכוכית מחוסמת

אמאן זכוכית בטחון בע״מ

56263

17.8.11

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

SQ-VEIW INV.

LG ARCELIK KLIMA SANAYI VE טורקיה - TICARWET S.A.

64798

17.8.11

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

LG-LIBERO PLASMA

LG ARCELIK KLIMA SANAYI VE טורקיה - TICARWET S.A.

64799

17.8.11

מכל הדחה לאסלה

GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG

- שוויץ

55198

17.8.11

מכשירים ביתיים צורכי גז לאפייה, לבישול ולצלייה

איטליה - WHIRLPOOL EUROPE SRL

63681

17.8.11

1147 ילקוט הפרסומים 6336, י״א בכסלו התשע״ב, 7.12.2011

1

   ק׳׳ת התשמ׳׳ב, עמ' 1591.

2

   ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34.