גיליון 6337 עמוד 1 מתאריך 08/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשע״ב    6337    8 בדצמבר 2011

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.9.2011 עד 2.10.2011).............................................1158

הצטרפות שותף (מ-1.9.2011 עד 2.10.2011)..............................................1160

פרישת שותף (מ-1.9.2011 עד 2.10.2011)................................................1169

רישום שותפויות (מ-2.10.2011 עד 6.11.2011)............................................1171

הצטרפות שותף (מ-2.10.2011 עד 6.11.2011).............................................1172

פרישת שותף (מ-2.10.2011 עד 6.11.2011)...............................................1180

רישום שותפויות (מ-1.11.2011 עד 4.12.2011)............................................1181

הצטרפות שותף (מ-1.11.2011 עד 4.12.2011).............................................1182

פרישת שותף (מ-1.11.2011 עד 4.12.2011)...............................................1189

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.7.2011 עד 30.9.2011)................................................1191

שינוי שמות עמותות (מ-1.7.2011 עד 30.9.2011)...........................................1207

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................1210

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.........................................1211