גיליון 6338 עמוד 1 מתאריך 11/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ט״ו בכסלו התשע״ב    6338    11 בדצמבר

עמוד

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות

(הגבלת סמכות שיפוט)................................................. 1214

מבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לתמיכה בקופות חולים המפעילות תכנית שיקום לחולי

ריאה..................................................................................... 1214

תיקון למבחנים לתמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות................. 121

הודעה על אישורים שיכונים ציבוריים.............................

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (בנימינה-גבעת עדה) תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2011 (בני ברק, גבעת שמואל, יהוד-מונסון, רמלה,

רמת השרון).........................................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות '..........................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

1216

1216

1216

1220

1245

1245