גיליון 6338 עמוד 2 מתאריך 11/12/2011הודעה על כוונה לתת צו

לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס”ז-2007

אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשס׳׳ז-2007י )להלן -החוק(, ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( )דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות(, התשס׳׳ז-22007 )להלן - התקנות(, על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה אשר תיפתח במוזאון ישראל ביום ט׳׳ו בטבת התשע׳׳ב )10 בינואר 2012(. פרטי הנכסים שבתערוכה מופיעים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://www.imj.org.il/exhibitions/2012/VenusAndAdonis/

.List.html

כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק,

בין משום שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין משום שהוא טוען לזכות באחד או יותר מנכסי התרבות העומדים להיות מוצגים בתערוכה, רשאי להגיש את התנגדותו לשר המשפטים, כאמור בתקנות בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

י”א בכסלו התשע׳׳ב )7 בדצמבר 2011( )חמ 3-3795(

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳ז, עמ' 137.

2    ק׳׳ת התשס׳׳ז, עמ' 731.

מבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לתמיכה בקופות חולים המפעילות תכנית שיקום לחולי ריאה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות )להלן -המשרד( לשם תמיכה בקופות חולים המפעילות תכנית שיקום לחולי ריאה, כמפורט להלן: תקנה תקציבית מס' 24200317 כללי

1. )א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה,

על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

)ג( בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2 י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;

הוועדה תנמק את החלטותיה.

)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת.

הגדרות

2. ”קופת חולים” - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994־ )להלן - החוק(;

”חולי ריאה” - חולים הלוקים במחלת ריאה כרונית חסימתית )COPD( בדרגת חומרה בינונית )2 stage(, המצויים לפני או אחרי ניתוח בחזה או בבטן, וכן חולים הלוקים במחלת ריאה כרונית חסימתית )COPD( בדרגת חומרה חמורה )3 stage( וחמורה מאוד )4 stage(;

”מבוטח” - כהגדרתו בחוק.

מטרת התמיכה

3    . תמיכה בקופות החולים אשר יפעילו תכנית שיקום לחולי

ריאה, במסגרת טיפולית כוללת, רב-תחומית, אשר תכלול בין השאר: הערכה רפואית ותפקודית, אימון גופני נמרץ, טיפול סיעודי ופיזיותרפי, תמיכה פסיכו-סוציאלית, הדרכה, חינוך וייעוץ תזונתי; מטרת המסגרת הטיפולית האמורה היא להביא להפחתת תסמיני המחלה ולשיפור איכות החיים של המטופלים, כדי לסייע להם לקיים אורח חיים תקין ועצמאי.

תנאי סף למתן תמיכה

4    . קופת חולים תהיה זכאית לתמיכה, לפי מבחנים אלה,

אם בשנת התמיכה הפעילה תכנית שיקום לחולי ריאה המקיימת את התנאים האלה:

)1( התכנית תואמת את ההנחיות המקצועיות שבחוזר מינהל רפואה מס' 37/2011 שפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות שכתובתו www.health.gov.il,

ביום ט' בחשוון התשע׳׳ב )6 בנובמבר 2011(;

)2( התכנית מופעלת בפריסה ובהיקף המאפשרים נגישות וזמינות למבוטחי קופת החולים, ברחבי הארץ, וההשתתפות בה נעשית בלא תשלום או השתתפות עצמית של המבוטח;

)3( התכנית הופעלה במשך כל השנה שקדמה לשנת התמיכה, וקופת החולים התחייבה להמשיך ולהפעילה גם בשנת התמיכה הרלוונטית;

)4( קופת החולים פרסמה לציבור מבוטחיה, רופאי המשפחה, והרופאים המומחים העוסקים בטיפול בחולי ריאה המועסקים על ידה או קשורים עמה בהסכם לצורך טיפול במבוטחיה, את דבר קיומה של תכנית השיקום, וכן מפעילה תכנית לאיתור פעיל של חולי ריאה, כדי להציג להם את התכנית ולהציע להם להשתתף בה.

אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה

5    . תמיכה תחולק בין קופות חולים אשר עונות לתנאים המפורטים

בסעיף 4, ובהתאם לחלקה היחסי של קופת החולים בסך הביקורים של מבוטחי כלל קופות החולים המשתתפים בתכנית לשיקום חולי ריאה בתקופה שבין 1 בנובמבר של השנה שקדמה לשנת התמיכה ל-31 באוקטובר; 1

ילקוט הפרסומים 6338, ט׳׳ו בכסלו התשע׳׳ב, 11.12.11 1214

1

ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 156.