גיליון 6339 עמוד 1 מתאריך 12/12/2011ילקוט הפרסומים

ט״ז בכסלו התשע״ב


6339


12 בדצמבר 2011


עמוד

תיקון תקנון הכנסת................................................................ 1254

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור לצורך

שיפוצים והצטיידות של פנימיות    חינוכיות............................................ 1254

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................................................1258

הודעות לפי פקודת האגודות    השיתופיות................................................. 1258

הודעות מאת הציבור............................................................. 1258