גיליון 6340 עמוד 1 מתאריך 13/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ז בכסלו התשע״ב    6340    13 בדצמבר

עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 1278

מינוי ועדת ערר לפי חוק המשטרה.................................... 1278

מינוי ממונה לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה............. 1278

מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירי הדברה לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום

תכשירים להדברת מזיקים לאדם)............................. 1278

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות

לאומיות............................................................................... 1278

מינוי מפקח לפי חוק הפיקוח על המעונות...................... 1278

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 1278

מינוי קציני מבחן למבוגרים..................................................

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער...............................

תיקון מינוי נציג ציבור בוועדות ערר לפי חוק שירותי

הודעה על הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק

ההגבלים העסקיים.........................................................

הודעה על הכרה בחברה כגוף מוכר ועל מועד ההכרה

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................

הודעה מס' 28 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות

לטובת המדינה.................................................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

1279

1279

1280

1280

1280

1280

1280

1281


1282