גיליון 6341 עמוד 1 מתאריך 14/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ח בכסלו התשע״ב    6341    14 בדצמבר

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1286

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.............................................................. 1286

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 1286

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה

לפועל.................................................................................... 1286

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 1286

מינוי יושב ראש וחבר למועצת יועצי המס המייצגים 1286

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 1287

הודעות על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....    1287

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציג שר הבריאות

בוועדה מקומית לתכנון ולבניה................................. 1288

ביטול מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב.............

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)..........................

מינוי מפקח על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים ..........................................................

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין..................

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים..........................................

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומית לפי תקנות

התעבורה............................................................................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................

הודעה בדבר תחילת פעילותו של בעל רישיון רדיו

טלפון נייד ברשת אחרת................................................

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות...................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.....................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

1288

1288

1289

1289

1289

1290 1290

1290

1290

1291 1291