גיליון 6342 עמוד 1 מתאריך 15/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ט בכסלו התשע״ב    6342    15 בדצמבר

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 1302

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 1305

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2011.... 1306 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2011 . 1306

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעות כאמור.....................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.....................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.........................................

הודעות מאת הציבור.............................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................

עמוד

1309

1322

1323 1323 1330 1348