גיליון 6343 עמוד 1 מתאריך 15/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשע״ב    6343    15 בדצמבר 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1350

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1404