גיליון 6344 עמוד 1 מתאריך 15/12/2011ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשע״ב


6344


15 בדצמבר 2011


עמוד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)....................1434