גיליון 6345 עמוד 1 מתאריך 19/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בכסלו התשע״ב    6345    19 בדצמבר 2011

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת    הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק

הטבע והגנים הלאומיים............................................... 1502    הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)................... 1502

הודעה על מינוי חברה למינהלת השקעות בתיירות    הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא. 1503

לפי חוק לעידוד השקעות הון...................................... 1502    הודעות    בדבר    השעיית חברים    מלשכת עורכי הדין..... 1503

כתב מינוי - חברה במינהלת השקעות בתיירות לפי    מינוי מנהל ארנונה (באקה אלגרבייה)............................... 1503

החוק האמור....................................................................... 1502    הודעות    לפי    חוק התכנון והבנייה........................................ 1504

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 1502    הודעות    בתי    הדין הרבניים..................................................... 1538

מינוי חבר במועצה להסדר ההימורים בספורט.............. 1502    הודעות מאת הציבור................................................................ 1546