גיליון 6346 עמוד 1 מתאריך 22/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בכסלו התשע״ב    6346    22 בדצמבר 2011

אלימות וילדיהן................................................................ 1558

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 1561

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה

לתקופת כהונה שנייה.................................................... 1561

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 1561


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1558

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1558

הודעה על מינוי מנהל ויושב ראש למינהלת השקעות

בתיירות לפי חוק לעידוד השקעות הון................... 1558

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור לצורך שיפוצים והצטיידות של מקלטים לנשים נפגעות

עמוד

הודעה על מינוי חברה למועצה המייעצת לפי חוק

הנפט...................................................................................... 1561

הסמכה להחליט על הקבלה בין עבירה לפי דין זר לעבירה המנויה בתוספת לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת

אמצעי זיהוי)...................................................................... 1561

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון, תמ״מ 3/2 - רמת הגולן, שינוי מס' 5......... 1562

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1562

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1563

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1598

הודעות מאת הציבור................................................................ 1598