גיליון 6347 עמוד 1 מתאריך 25/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בכסלו התשע״ב    6347    25 בדצמבר 2011

עמוד

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט ................................................1610

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................1610

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................1621

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................................................1621

הודעות מאת הציבור........................................................................1621