גיליון 6348 עמוד 1 מתאריך 27/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בטבת התשע״ב    6348    27 בדצמבר 2011

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור במועצה

המוניטרית ובמועצה המינהלית של בנק ישראל.... 1634

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1634

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 1635

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 1636

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה...................... 1636

הודעה על צורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות. 1636 הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1636

מינוי ועדת ערר לארנונה כללית (ראשון לציון)............. 1637

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.11.2011.... 1638 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.11.2011. 1638

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................ 1641

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1642

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1643

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1650

הודעות מאת הציבור................................................................ 1651