גיליון 6349 עמוד 1 מתאריך 28/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011

6349 28 בדצמבר

ב' בטבת התשע״ב

עמוד

עמוד

מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

1666

הודעה על מילוי מקום של שר..............................................

1667

המסים (גבייה)...................................................................

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות

1668

הודעה בדבר העברת זכויות נפט.........................................

1666

המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים).

1668

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט...................................

הודעה על מינוי חבר במועצה לאתרי הנצחה לפי חוק

1668

רישום שעבודים בחזקת נפט.................................................

גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רבני עיר

1666

ואתרי הנצחה....................................................................

1668

לפתח תקוה.........................................................................

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת

1666

ואמנות..................................................................................

1669

הכספים 2011......................................................................

הודעה על מינוי מנהל המינהלה לסיוע למתיישבי

1669

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................

חבל עזה וצפון השומרון וליישום תכנית

1669

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

1666

ההתנקות .............................................................................

1673

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

1693

הודעות מאת הציבור................................................................

1666

הכניסה לישראל ...............................................................