גיליון 6350 עמוד 1 מתאריך 29/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ג' בטבת התשע״ב    6350    29 בדצמבר

עמוד הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים 1706

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים 1706

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה למינוי קאדים 1706

הודעה על מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי

חיים....................................................................................... 1706

מינוי ממלא מקום לנציגה של שר הבריאות בוועדה

מחוזית ובוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה.......... 1706

הסמכות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 1706

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 1709

מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע.......................... 1710

הודעה על הנחת תכנית ניקוז...............................................

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש המועצה לענף הלול. תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל..............

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה...

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינוי בתקנים......

מינוי מפקחים לפי חוק להסדרת הפיקוח על

כלבים (יבנה)......................................................................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

1710

1710

1710

1711 1711

1713

1713

1713

1714