גיליון 6351 עמוד 1 מתאריך 29/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ג' בטבת התשע״ב    6351    29 בדצמבר

עמוד

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 1726

הסמכת נותני אישור לפי תקנות הקייטנות (קייטנה

פטורה מרישיון)................................................................ 1727

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי    עסקים.................. 1727

אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי תקנים    רשמיים..... 1727

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)............................................................................... 1728

מינו עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה    על חוסים.... 1728

מינוי חברות בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 1728

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 1728

מינוי חברים בוועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 1729

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 1729

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית סביון.........

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים...............................................................................

הודעה על פרסום רשימת נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות וחוק השקעות משותפות בנאמנות..

הודעה על פרסום סדר דין לפי חוק ניירות ערך.............

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט.........................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

כתב הסכמת פקחים בעיריית הרצליה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -

סמכויות פקחים)...............................................................

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות.. הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (באקה אל גרבייה) הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

1729

1729


1729

1730 1730 1730

1730

1730

1731 1731