גיליון 6352 עמוד 1 מתאריך 01/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בטבת התשע״ב    6352    1 בינואר 2012

עמוד


עמוד

מבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לתמיכה בקופות חולים המפעילות תכנית לצמצום אשפוזים

חוזרים לשנים 2011 עד 2013........................................ 1734

מבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לתמיכה בקופות חולים המפעילות בלא גביית תשלום

תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב)................. 1735

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה...... 1737

הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי

הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2012..................... 1737

הודעה בדבר תיאור סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין)

ותקנות הבלו על דלק....................................................... 1738

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט........... 1739

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור...... 1739

הודעה דבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................ 1741

הודעות מאת הציבור................................................................ 1742