גיליון 6353 עמוד 1 מתאריך 03/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בטבת התשע״ב    6353    3 בינואר 2012

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי של שופטים לכהונה בפועל............... 1754

הודעה על מינוי רשם בבית המשפט.................................. 1754

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 1754

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה

ונזק עקיף)............................................................................ 1754

כתב מינוי לפי חוק הנוטריונים............................................. 1754

הודעות על מינוי וביטול מינוי קציני תגמולים לפי

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)..................................... 1754

הטלת מילוי תפקיד הרשם לעניין חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 1755

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר בשדרות................... 1755

הודעה בדבר חילופי סגנים ממלאי מקום ובחירה לכהונה של סגן ראש המועצה המקומית בג׳דיידה-מכר................................................................... 1755

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום וסגנים לראש המועצה המקומית (אעבלין,

דאלית אל כרמל, תל שבע)........................................... 1755

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל

ובאתיקה מקצועית)......................................................... 1756

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1756

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של מכון טכנולוגי חולון לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות

של מוסד להשכלה גבוהה)........................................... 1756

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית בני שמעון.. 1756

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1757

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 1762

הודעות מאת הציבור................................................................ 1762