גיליון 6353 עמוד 2 מתאריך 03/01/2012הודעה על מינוי של שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יוסף אלון, שופט ונשיא של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, להיות נשיא בפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום א' בטבת התשע׳׳ב (27 בדצמבר 2011) עד יום ח' באייר התשע׳׳ב (30 באפריל 2012). י׳׳ז בכסלו התשע׳׳ב (13 בדצמבר 2011) (חמ 3-60-הי-י)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה על מינוי של שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 / ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אריאל חזק, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית המשפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, החל ביום ז' בטבת התשע׳׳ב (2 בינואר 2012) עד יום כ' בטבת התשע׳׳ו (1 בינואר 2016). י׳׳ב בכסלו התשע׳׳ב (8 בדצמבר 2011) (חמ 3-60-ה1-1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה על מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את אריאל חזק, שופט של בית משפט שלום, להיות רשם של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, החל ביום ז' בטבת התשע׳׳ב (2 בינואר 2012). י׳׳ב בכסלו התשע׳׳ב (8 בדצמבר 2011) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ”ט-11969, אני מסמיך את הילה אזולאי, ת׳׳ז XXXXXX131, רכז (בוחן עסקאות), בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בחולון.

ט' בכסלו התשע׳׳ב (5 בדצמבר 2011) (חמ 3-295)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת ערר

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל”ג-1973

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(ב)(1) ו-(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל”ג-11973, אני מאריך את מינויה של עורכת הדין נועה רבינסקי רייכל2, ת׳׳ז XXXXXX041, ליושבת ראש ועדת ערר באזור הדרום, החל ביום י׳׳ט בכסלו התשע׳׳ב (15 בדצמבר 2011). י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ב (14 בדצמבר 2011) (חמ 3-206-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ק׳׳ת התשל׳׳ג, עמ' 1682; התש׳׳ן, עמ' 566 ועמ' 830.

2    י”פ התשס״ט, עמ' 1780.

כתב מינוי

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל׳׳ו-11976, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט שלהלן לאמת חתימת נוטריון:

סמדר פרץ, ת׳׳ז XXXXXX807 אפרת כהן, ת׳׳ז XXXXXX201 מיכל כהן, ת׳׳ז XXXXXX769.

תוקפו של מינוי זה כל עוד מקבלי המינוי משמשים בתפקידם במערכת בתי המשפט. י׳׳ב בכסלו התשע׳׳ב (8 בדצמבר 2011) (חמ 3-165)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.

הודעה על מינוי קצין תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1, מיניתי את שלמה גרופר, ת׳׳ז XXXXXX314, לקצין תגמולים לעניין החוק האמור.

המען: אגף שיקום נכים, מחוז טבריה, דרך נצרת, ת׳׳ד 733, טבריה.

י׳׳ז בחשוון התשע׳׳ב (14 בנובמבר 2011) (חמ 3-42)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התשנ׳׳ט, עמ' 118.

הודעה על ביטול מינוי קצין תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב] בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1, אני מבטל את מינויה של אסתר אלקובי, ת׳׳ז XXXXXX924, לקצין תגמולים לעניין החוק האמור. י׳׳ז בחשוון התשע׳׳ב (14 בנובמבר 2011) (חמ 3-42)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התשנ׳׳ט, עמ' 118.

ילקוט הפרסומים 6353, ח' בטבת התשע״ב, 3.1.2012 1754