גיליון 6355 עמוד 1 מתאריך 05/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בטבת התשע״ב    6355    5 בינואר 2012

עמוד


עמוד

מינוי קאדים לכהונה בפועל.................................................. 1862

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט... 1862 הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........... 1862

הודעה על מינוי חברת מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים................................................................... 1862

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1862

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 1863

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1864

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1877

הודעות מאת הציבור................................................................ 1878