גיליון 6356 עמוד 1 מתאריך 09/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בטבת התשע״ב    6356    9 בינואר 2012

עמוד

הארכת מינוי שופט לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין


לעבודה................................................................................. 1882

הודעה על מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי

חיים....................................................................................... 1882

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1882

הודעה על מינוי חבר מינהלת מרכז השקעות לפי

חוק לעידוד השקעות הון.............................................. 1882

הודעה על מינוי נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה

למועצת ולמינהלת הרשות לפיתוח הנגב.............. 1882

מינוי נציגת מינהל מקרקעי ישראל בוועדת התיאום

לפי חוק רישום שכונים ציבוריים.............................. 1882

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה מיוחדת

לתכנון ולבנייה - קציר חריש..................................... 1883

עמוד

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה........ 1883

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1883

הודעות על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 1883

הודעות על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים............................... 1886

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 1886

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1886

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) ולפי חוק התכנון והבנייה.. 1887 הודעות מאת הציבור................................................................ 1891