גיליון 6358 עמוד 1 מתאריך 11/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשע״ב    6358    1

הסמכה לפי פקודת בריאות העם..........................................................

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים)

ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה)..................................

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................................................

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..........................................

הודעות מאת רשם העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..........................................................

הודעות מאת הציבור....................................................................

בינואר 2012


עמוד

. . 1934

. . 1934 . . 1935 . . . 1941

. . 1944 . . 1945 . . 1946 . . 1947