גיליון 6359 עמוד 1 מתאריך 11/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשע״ב    6359    1

הודעה על שינוי שם משרד..................................................

מינוי שופטת בבית משפט לעניינים מקומיים...................................

מינוי חברים לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר...................

מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)..............

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים..........

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הביטחון במוסדות ציבור..................

קביעת מועד בחירות למועצה מקומית קציר-חריש...............................

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר (נשר).......................................

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).............................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.......................................

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................

הודעות מאת הציבור.......................................................

בינואר 2012


עמוד . . 1950 . . 1950 . . 1950 . . 1950 . . 1950 . . . 1951 . . . 1951 . . . 1951 . . . 1951 . . . 1951 . . 1952 . . 1952 . . 1952