גיליון 6359 עמוד 2 מתאריך 11/01/2012הודעה

מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד התשתיות הלאומיות למשרד האנרגיה והמים, ואת תוארו של שר התשתיות הלאומיות לשר האנרגיה והמים. כ׳׳ד בכסלו התשע׳׳ב (20 בדצמבר 2011) (חמ 3281—3)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

מינוי שופטת בבית משפט לעניינים מקומיים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רבקה צוק, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופטת בית משפט לעניינים מקומיים במחוז המרכז, מיום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) עד יום י׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012). י״א בכסלו התשע׳׳ב (7 בדצמבר 2011) (חמ 60—3-ה1-1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי חברים לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א- 2001' (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות השחרורים:

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה: אורית מסר הראל, ת״ז 054156468 רוני בנצור, ת״ז 055872303 שירלי יהושע-שטרן, ת״ז 024562597 מרדכי כהן, ת״ז 067175547 תומר עינת, ת״ז 059168328 ארנון אדלשטיין, ת״ז 054976089 אורי תימור, ת״ז 000594073

בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:

נעמי גנזר, ת״ז 000476283 דורית עוז, 050016062 כרמית ירון, ת״ז 056352883 ליאת בר, ת״ז 025083205 דיאנה בר-עם, ת״ז 026692384 דוריס מור, ת׳׳ז XXXXXX140 דליה גרינבאום, ת״ז 023053267 מיכל קרוטמן, ת״ז 026683219

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

בני שאלתיאל, ת״ז 053393393 אורה זמיר, ת״ז 008395758

בעלי ניסיון בתחום החינוך:

רונית סמדר דרור, ת״ז 022733737 רינה חדד, ת״ז 055917538 משה גרבלר, ת״ז 006930457 רינת חלאבי, ת׳׳ז XXXXXX195 אלכסנדר לוין, ת״ז 065832792 גלית ארזי, ת״ז 067439307 אלי כרמי, ת׳׳ז XXXXXX120

תוקף המינוי לשנתיים החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 ביונאר 2012).

ט' בכסלו התשע׳׳ב (5 בדצמבר 2011) (חמ 101—3-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי יושבי ראש לוועדות ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית המשפט המחוזי, מגן אלטוביה וצילה צפת, ליושבי ראש ועדות ערר במחוז תל אביב, החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012).

תוקף המינוי ל-3 שנים.

י״א בכסלו התשע׳׳ב (7 בדצמבר 2011) (חמ 324—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ׳׳ב, עמ' 45; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים

לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-11969, אני ממנה את אמנון כהן, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש הוועדה למתן היתרים לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י״א בכסלו התשע״ב (7 בדצמבר 2011) (חמ 180—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 144.

1950


ילקוט הפרסומים 6359, ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ב, 11.1.2012