גיליון 6360 עמוד 1 מתאריך 15/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בטבת התשע״ב    6360    15 בינואר 2012

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון

למוסדות ציבור הפועלים בתחום ארגוני לוחמים ותיקים

(הוראת שעה)....................................................................... 1954

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון בתחום מחקרים ופרסומים היסטוריים בתחום הביטחון של תקופת טרם הקמת המדינה, ובמורשת הגבורה

של עם ישראל לדורותיו (הוראת שעה).......................... 1954

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום סיוע לגמלאי צבא קבע (הוראת שעה)................................................... 1955

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללים,

טיפול וסיוע למשפחות נספים (הוראת שעה)....... 1956

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון

בתחום שיקום נכי צה״ל (הוראת שעה).................. 1958

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 1959

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1959

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1959

הודעות מאת הציבור................................................................ 1963