גיליון 6361 עמוד 1 מתאריך 16/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בטבת התשע״ב    6361    16 בינואר 2012

עמוד


עמוד

הודעות על מילוי מקומם של שרים.................................... 1970

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 1970

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז....................................................................................... 1970

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק................................................................. 1970

הודעה על מינוי ממונה רגולציה בתחום תעסוקה

במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה..................... 1970

הודעה על מינוי שגריר ישראל בקזחסטן.......................... 1970

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים

הלאומיים............................................................................ 1971

הודעה על מינוי חברה למליאת הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים................................................ 1971

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית........................... 1971

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 1971

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ולפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות)............................................................................... 1971

הודעות בדבר הארכת מינוי יושבי ראש וחברים בוועדה רפואית עליונה ובוועדות רפואיות לפי התקנות

האמורות.............................................................................. 1972

הודעה על מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת לפי

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).......... 1972

מינוי חברים במועצת רשות נחל באר שבע..................... 1972

מינוי חברים לוועדת מחירים לפי חוק פיקוח על

מחירי מצרכים ושירותים.............................................. 1973

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 1973

הודעות על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים

ולפי פקודת הרופאים..................................................... 1973

מינוי ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה..................... 1974

תמצית תקציב רגיל של עיריית בת ים לשנת הכספים

2011........................................................................................ 1974

הודעות על מינוי מנהל ארנונה ומינוי זמני של

מנהל ארנונה (ראשון לציון)......................................... 1975

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1975

הודעות מאת הציבור................................................................ 1994

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 2008