גיליון 6361 עמוד 2 מתאריך 16/01/2012הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר זאב בנימין בגין ימלא את מקום שר המשפטים, מיום כ׳׳ה בכסלו התשע׳׳ב (21 בדצמבר 2011) עד יום ב' בטבת התשע׳׳ב (28 בדצמבר 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ד בכסלו התשע׳׳ב (20 בדצמבר 2011) (חמ 3281—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר יוסי פלד ימלא את מקום שר הביטחון, מיום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ב (14 בדצמבר 2011) עד יום י׳׳ט בכסלו התשע׳׳ב (15 בדצמבר 2011), והשר להגנת העורף, מתן וילנאי, ימלא את מקום שר הביטחון מיום כ' בכסלו התשע׳׳ב (16 בדצמבר 2011) עד יום כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ב (18 בדצמבר 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק נמסרה הודעה לכנסת.

ט׳׳ז בכסלו התשע׳׳ב (12 בדצמבר 2011) (חמ 3281—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את הראל לוקר לתפקיד המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה.

תוקף המינוי החל ביום כ״ט בכסלו התשע׳׳ב (25 בדצמבר 2011).

א' בטבת התשע״ב (27 בדצמבר 2011) (חמ 56—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה כדלקמן:

(1)    לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק את משרת ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה;

(2)    לפטור באופן חד-פעמי מחובת עריכת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, את משרת סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, כאמור בהחלטת הממשלה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשע״א, עמ' 5804, ובכפוף לכל התנאים שנקבעו בה.

כ״ב בכסלו התשע״ב (18 בדצמבר 2011) (חמ 274—3)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י (להלן - החוק), הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק2 ולפיכך תחת הכותרת ״משרד ראש הממשלה״, אחרי הפרט ״44ד. מנהל היחידה לשירות הממשלתי לציבור״ שבתוספת האמורה יבוא ״44ה. ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה.״ כ״ב בכסלו התשע״ב (18 בדצמבר 2011) (חמ 1173—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

2    י״פ התשס״ח, עמ' 3520 ועמ' 3978 (4532); התשס״ט, עמ' 2965; התש״ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע״א, עמ' 1270, עמ' 4240, עמ' 4832, עמ' 5165, עמ' 5852, עמ' 6314 ועמ' 6466.

הודעה על מינוי ממונה רגולציה בתחום תעסוקה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, מינתה הממשלה, על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, את מיכל צוק לממונה רגולציה בתחום תעסוקה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

המינוי הוא לתקופת כהונה אחת בת 6 שנים, החל ביום ו' בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012). א' בטבת התשע״ב (27 בדצמבר 2011) (חמ 1173—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי שגריר ישראל בקזחסטן

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, מינתה הממשלה את אליהו טסמן

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.


ילקוט הפרסומים 6361, כ״א בטבת התשע״ב, 16.1.2012