גיליון 6362 עמוד 1 מתאריך 17/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בטבת התשע״ב    6362    17 בינואר 2012

עמוד

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)..........................................2010

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(..................2019

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים), וחוק הגנת הצומח......................................................2020

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור................... 2021

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...................................................2028

הודעות מאת הציבור................................................................ 2031