גיליון 6363 עמוד 1 מתאריך 19/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בטבת התשע״ב    6363    19 בינואר 2012

עמוד


עמוד

הדין לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות


היתר לפי חוק רשות השידור............................................... 2038

הודעה על מינוי נציג ציבור לוועדה הארצית לתכנון

של תשתיות לאומיות..................................................... 2038

מינוי סגני נשיא בבתי משפט................................................ 2038

מינוי יושבת ראש לוועדה המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת

הדין (ועדת למ׳׳ד)............................................................. 2038

מינוי יושב ראש ועדת ערר, יושב ראש מותב וראש בית

קבע) וחוק בתי    דין    מינהליים....................................... 2038

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד

(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)..... 2038

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 2039

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי החוק האמור........... 2039

מינוי קצינות מבחן למבוגרים לפי פקודת המבחן........ 2039

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים לפי החוק האמור.. 2039

מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח    על המעונות................... 2040

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת רשות נחל

באר שבע.............................................................................. 2040

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת הרשות

לפיתוח הגליל.................................................................... 2040

הודעה על מינוי חבר מועצת הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 2040

הודעה על קביעת רשימת רופאים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2040

תיקון הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי

לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון)....................... 2040

מינוי נציג למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים וממלאי מקומו במועצה הארצית

לתכנון ולבנייה.................................................................. 2041

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים.......................... 2041

הודעה על מפקחים שמונו וכיהנו ערב יום התחילה

לפי חוק הטיס..................................................................... 2041

הסמכה לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי

חיים) (הובלת בהמות).................................................... 2042

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2042

מינוי ועדות ערר לארנונה (ראשון לציון, מבואות

החרמון)................................................................................. 2042

הודעות מאת הציבור................................................................ 2043