גיליון 6364 עמוד 1 מתאריך 22/01/2012ילקוט הפרסומים

כ״ז בטבת התשע״ב


6364


22 בינואר 2012


עמוד

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי

השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)............................................ 2046

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט................................................. 2047

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................................2047

2052


הודעות מאת הציבור