גיליון 6365 עמוד 1 מתאריך 23/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בטבת התשע״ב    6365    23 בינואר 2012

עמוד    עמוד

מינוי שופטת לבית המשפט לענייני משפחה.................. 2054    הודעה    על בקשה לרישום ראשון במקרקעין................... 2056

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2054    הודעות    על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 2057

מינוי בתי דין לביקורת משמורת של מסתננים (לפי    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2060

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)................. 2054    הודעה    מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 2066

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 2055    הודעות מאת הציבור................................................................ 2066