גיליון 6366 עמוד 1 מתאריך 23/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בטבת התשע״ב    6366    23 בינואר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 2086

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................2159