גיליון 6367 עמוד 1 מתאריך 25/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בשבט התשע״ב    6367    25 בינואר 2012

עמוד    עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי    חוק הממשלה....... 2222    הודעה על הטלת מילוי תפקיד יושב ראש הרשות

הודעה על שינוי שם של משרד.........................................״. 2222    לשירותים ציבוריים - חשמל...................................... 2223

הועה על מינוי שגריר ישראל בבולגריה לפי חוק    מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 2223

שירות המדינה (מינויים)............................................... 2222    הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2223

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2223

לבחירת שופטים).............................................................. 2222    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2229

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלווזיה............. 2222    הודעות מאת הציבור................................................................ 2230