גיליון 6368 עמוד 1 מתאריך 26/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בשבט התשע״ב    6368    26 בינואר 2012

עמוד


עמוד

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2254

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין    מינהליים.......... 2254

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2254

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 2255

מינוי פקידי יערות...................................................................... 2256

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת    המסים    (גבייה)״ 2257

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגנים ממלאי מקום

וסגני ראש העירייה בחולון.......................................... 2257

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי

טיס)........................................................................................ 2258

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 2258

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2258

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 2260

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2260

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה...... 2275

הודעות מאת הציבור................................................................ 2316

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2332