גיליון 6369 עמוד 1 מתאריך 30/01/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בשבט התשע״ב    6369    30 בינואר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל מינהל    השקעות בחקלאות....... 2334

הודעה בדבר מינוי נציב תלונות ברשות השנייה

לטלוויזיה ורדיו................................................................ 2334

הודעות על אישור תכניות ניקוז.......................................... 2334

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ׳׳ה, עבודות

ציבוריות ושיפוצים......................................................... 2334

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת רופאי השיניים. 2335 הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2335 הודעה בדבר קיצור השעיית חבר מלשכת עורכי הדין... 2337

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 2337

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2337

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה

(מגדל העמק)...................................................................... 2337

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2337

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2341

הודעות מאת הציבור................................................................ 2342