גיליון 6370 עמוד 1 מתאריך 02/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בשבט התשע״ב    6370    2 בפברואר 2012

עמוד

מינוי ממונה על רשמי הוצאה לפועל................................ 2354

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 2354

מינוי חבר בוועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים......... 2354

הארכת מינוי לחבר בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 2355

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור - העתקת

מרכז מחקר ופיתוח אזורי.............................................. 2355

שינוי בהרכב מועצת זכויות מטפחים................................ 2355

הסמכה ליחידה סביבתית ברשות מקומית לפי חוק

אוויר נקי.............................................................................. 2355

מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי................... 2355

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)................... 2356

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)....... 2356

עמוד

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד הנכה)................ 2356

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים (לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת

דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 2356

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי התקנות

האמורות................................................................... 2356

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים............................................ 2357

הודעה בדבר הארכת תוקף של רישיונות נפט................ 2357

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 2357

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2357

הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על

כלבים (גולן)........................................................................ 2357

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 2358

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2358

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2378

הודעות מאת הציבור................................................................ 2379