גיליון 6370 עמוד 2 מתאריך 02/02/2012מינוי ממונה על רשמי הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, אני ממנה בזה את מיכל שביט לממונה על רשמי הוצאה לפועל מיום כ׳׳ז בטבת התשע׳׳ב (22 בינואר 2012) עד יום ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ט (22 בינואר 2019). כ׳׳ג בטבת התשע׳׳ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את אפרת אידר ינון לרשמת הוצאה לפועל החל ביום כ״ז בשבט התשע״ב (20 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את ערן אביטל לרשם הוצאה לפועל החל ביום י״ט בשבט התשע״ב (12 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את מרים סגל לרשמת הוצאה לפועל החל ביום י״ט בשבט התשע״ב (12 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני 1 ממנה בזה את מיכל דואני בהירי לרשמת הוצאה לפועל החל ביום י״ט בשבט התשע״ב (12 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את מרים ברטהולץ לרשמת הוצאה לפועל החל ביום כ״ז בשבט התשע״ב (20 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את אודליה אוחיון ביטון לרשמת הוצאה לפועל החל ביום ח' בשבט התשע״ב (1 בפברואר 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את עמית גולדשטיין לירן לרשם הוצאה לפועל החל ביום ז' באדר התשע״ב (1 במרס 2012). כ״ג בטבת התשע״ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי חבר בוועדת רישיונות

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-1976', אני ממנה את מיכאל בך, ת״ז 059822262, לנציג לשכת עורכי הדין בוועדת הרישיונות לפי החוק האמור.

1 ס״ח התשל״ו, עמ' 196; התשל״ח, עמ' 92.

ילקוט הפרסומים 6370, ט' בשבט התשע״ב, 2.2.2012 2354

1

ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.