גיליון 6371 עמוד 1 מתאריך 05/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בשבט התשע״ב    6371    5 בפברואר 2012

עמוד

מינוי והארכת מינוי יושבות ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על־ תנאי ממאסר............................... 2394

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה.............................................. 2394

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים................................ 2394

מינוי חבר לוועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 2394

עמוד

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 2394

הארכת מינוי יושב ראש ועדת רישוי לפי חוק חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה................................................. 2395

הודעות מאת הציבור................................................................ 2395