גיליון 6372 עמוד 1 מתאריך 07/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בשבט התשע״ב    6372    7 בפברואר 2012

עמוד


עמוד

בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - בני שמעון 2408 הודעות בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

החומרים המסוכנים........................................................ 2408

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך

במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים,

טבע וסביבה........................................................................ 2409

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות לילדים ולנוער................................................ 2409


הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 2402

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2405

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 2406

מינוי מפקחים לפי חוק עובדים זרים.................................. 2407

הודעה על מינוי ועדת ערר למינהלת השקעות

בתיירות לפי חוק לעידוד השקעות הון................... 2407

הודעה על מינוי חבר לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................ 2408

מינוי יושבת ראש מועצה למחקר במחוללי מחלות..... 2408

מינוי יושב ראש למועצה הארצית לשיקום נכי

נפש בקהילה....................................................................... 2408

מינוי חברה למועצה הפסיכולוגים..................................... 2408

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאת מקומה

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת לפי תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה

קדם-צבאית)...................................................................... 2409

הסמכת קצינים בכירים לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)..................................................................... 2410

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר רישום זכות

מטפחים בספר הזכויות.................................................. 2410

תיקוני הודעות בדבר רישום זכות מטפחים ובדבר

בקשות לרישום זכות מטפחים.................................... 2410

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................... 2411

הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית

פרדס חנה-כרכור............................................................. 2411

הודעה על מינוי מנהל הארנונה (דלית אל כרמל)........... 2411

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................... 2411

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקוני טעויות בהודעות כאמור............................... 2411

הודעה לפי חוק הצהרות מוות................................................. 2424

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 2424

הודעות מאת הציבור................................................................... 2433