גיליון 6373 עמוד 1 מתאריך 08/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בשבט התשע״ב    6373    8 בפברואר 2012

עמוד

2454 .

2463    .

2464    .

2465    . 2471


2472 . . . .


הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ).

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה....................................................

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים ................................................

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל..................................................

הודעות על הארכת פטור מאישור הסדר כובל........................................................ הודעות מאת הציבור ....