גיליון 6374 עמוד 1 מתאריך 09/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בשבט התשע״ב    6374    9 בפברואר 2012

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2478

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף. 2478 תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות

והספורט............................................................................... 2478

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 2478

הודעה על מינוי מפקח במועצה האזורית גדרות לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים)............................................................... 2479

עמוד

הודעה על הסמכת פקח בעיריית ראש העין לפי

החוק האמור....................................................................... 2479

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 2479

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 2479

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה .... 2480 הודעות מאת הציבור................................................................ 2501