גיליון 6374 עמוד 2 מתאריך 09/02/2012הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד המשפטים )להלן - המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעולות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    המנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - בלא הגבלת סכום;

(2)    המשנה למנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - עד לסכום של 500,000 ש׳׳ח (להלן - ש׳׳ח);

(3)    סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש, לגבי כל עסקה כאמור - עד לסכום של 400,000 ש׳׳ח;

(4)    מנהל אגף בכיר מערכות מידע - עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

(5)    ראש רשות הפטנטים - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(6)    הממונה על הסיוע המשפטי - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(7)    מנהל אגף בכיר (מנהלת היחידות המקצועיות) - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(8)    הסנגור הציבורי הארצי - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(9)    ממונה בכיר (ראש תחום תביעות אזרחיות) יחידת תביעות אזרחיות של המדינה ומיקור חוץ - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(10)    האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי - עד לסכום של

200.000    ש׳׳ח;

(11)    ראש רשות התאגידים - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(12)    מנהל אגף א' רכש נכסים ולוגיסטיקה - עד לסכום של

150.000    ש׳׳ח;

כל מורשה כאמור, יחתום יחד עם: מורשים מס' 1 עד 11 - חשב המשרד או סגנו; מורשה מס' (12) - חשב המשרד או סגנו, או לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 55,000 ש׳׳ח, עם האחראי על פיקוח תקציבי באגף הכספים.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד המשפטים, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות. כ׳׳ג בטבת התשע׳׳ב (18 בינואר 2012) (חמ 3-9-ה1)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-1975י (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126 לחוק, ולפיכך החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) הסכום הוא 299 ש׳׳ח.

ו' בשבט התשע׳׳ב (30 בינואר 2012) (חמ 3-518)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 52; י”פ התשע׳׳א, עמ' 5734.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה ”עוסק פטור” שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-1975י (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126(א) לחוק, ולפיכך החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) הסכום הוא 76,884 ש”ח. ו' בשבט התשע׳׳ב (30 בינואר 2012) (חמ 3-518)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס”ח התשל”ו, עמ' 52; י”פ התשע”א, עמ' 1855.

תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות והספורט

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985', בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3(4) לחוק התרבות והאמנות, התשס”ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור3 (מכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומית) (להלן - המבחנים העיקריים):

בסעיף 5 למבחנים העיקריים, המילים ”ותוקפם עד יום כ”ד בטבת התשע”א (31 בדצמבר 2010)” - יימחקו. ג' באב התשע׳׳א (3 באוגוסט 2011) (חמ 3-1888) (803-35-2011-00018)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1    ס”ח התשמ”ה, עמ' 60; התשנ”ב, עמ' 34.

2    ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 64.

3 י”פ התשס׳׳ג, עמ' 4186; התשס׳׳ה, עמ' 2058; התשס׳׳ו, עמ' 2295; התשס׳׳ז, עמ' 930 ועמ' 1086; התשס׳׳ח, עמ' 694; התשס׳׳ט, עמ' 1458; התש׳׳ע, עמ' 660.

מינוי

לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל”ה-1975 בתוקף סמכותי לפי תקנה 41(ה) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל”ה-11975, אני ממנה לעניין התקנה האמורה את מיכאל אביר, ת”ז XXXXXX613, לדרוש ממדביר להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה. ב' בטבת התשע׳׳ב (28 בדצמבר 2011) (חמ 3-1550)

אורי שלום

_    המנהל

1 ק”ת התשל׳׳ה, עמ' 1184; התשנ׳׳ג, עמ' 812.

ילקוט הפרסומים 6374, ט״ז בשבט התשע״ב, 9.2.2012 2478